แหล่งท่องเที่ยวในเชียงราย

เที่ยวเชียงราย สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย
เชียงราย เป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทย สภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนขนาบทั้งด้านฝั่งตะวันออกเและฝั่งตะวันตก โดยมีที่ราบอยู่ตรงกลางเริ่มจากเหนือสุดไล่ลมาจนถึงจังหวัดพะเยา   เทือกเขาฝั่งตะวันตกมี สถานที่ท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงคือ ดอยแม่สลอง ดอยตุง  เทือกเขาฝั่งตะวันออก  สถานที่ท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงคือ ภูชี้ฟ้า  เชียงรายเป็นจุดแรกที่แม่น้ำโขงไหลเข้ามายังดินแดนของประเทศไทยคือที่สามเหลี่ยมทองคำ อ. เชียงแสน และไหลออกจากประเทศไทยอีกครั้งในจังหวัดเชียงราย ที่อำเภอ เวียงแก่น  การมาของ แม่น้ำโขงเป็นที่มาของ สถานที่ท่องเที่ยว คือ สามเหลี่ยมทองคำ ซึ่งเป็นจุดบรรจบกัน 3 ประเทศคือไทย ลาว พม่า ปัจจุบันเป็น แหล่งท่องเที่ยว ที่น่าสใจที่มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจไปเที่ยวกันมาก  ที่อำเภอ เชียงแสน มี สถานที่ท่องเที่ยว ทางโบราณสถานมากมาย และมี ทะเลสาบเชียงแสน เป็น สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และ เป็นแหล่งดูนก ที่น่าสนใจ นอกจากนี้ เชียงรายยังมีแหล่งชอปปิ้งที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจกันมากคือ แม่สาย เป็น จุดเหนือสุดแดนสยาม ข้ามฝั่งพม่าไปก็จะเป็นแหล่งชอปปิ้งที่คนไทยชอบข้ามไปเที่ยวคือ ตลาดท่าขี้เหล็ก  นอกจากนี้เชียงรายยังมี Unseen คือ พระขี่ม้าบิณบาตข้อมูลทั่วไปของจังหวัด เชียงราย
มีพื้นที่ทั้งหมด 11,678  ตารางกิโลเมตร   แบ่งการปกครองเป็น 16 อำเภอ และอีก 2 กิ่งอำเภอ ได้แก่  อ. เมือง  อ.แม่สาย  อ.เชียงแสน  อ.เชียงของ  อ. เวียงป่าเป้า  อ. เทิง  อ. เวียงแก่น  อ. ป่าแดด  อ.พาน  อ.แม่สรวย   อ.เวียงชัย  อ.แม่จัน   อ.พญาเม็งราย   อ.ขุนตาล   อ.แม่ฟ้าหลวง  อ.แม่ลาว   กิ่ง อ. เวียงเชียงรุ้ง  และกิ่ง อ. ดอยหลวง

แผนทีท่องเที่ยวเชียงรายดาวเทียม

อำเภอเมือง และใกล้เคียง 011.1  วัดพระแก้ว เชียงราย
1.2  วัดพระสิงห์ เชียงราย
1.3  
อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช
1.4  
น้ำตกห้วยแก้ว 
1.5  
วัดพระธาตุดอยจอมทอง
1.6  วัดงำเมือง
1.7  วัดกลางเวียง
1.8  วัดร่องขุ่น
ข้อมูลท่องเที่ยว  คลิกที่นี่
--------------------------------------อำเภอแม่ฟ้าหลวง  022.1  พระตำหนักดอยตุง
2.2  สวนแม่ฟ้าหลวง
2.3  เที่ยวสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง
2.4  
พระธาตุดอยตุง
2.5  ดอยแม่สลอง
2.6  พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินฯ
2.7  ทุ่งบัวตองดอยหัวแม่คำ
2.8  หมู่บ้านชาวอาข่าหล่อชา

ข้อมูลท่องเที่ยว  คลิกที่นี่
อำเภอแม่จัน 033.1  วัดถ้ำป่าอาชาทอง
3.3  
ไร่ชาแม่จัน
3.4  
ลานทองวิลเลจข้อมูลท่องเที่ยว  คลิกที่นี่-------------------------------------อำเภอแม่สรวย 04
4.1  ดอยช้าง
4.2  ป่าซะกุระดอยช้าง 5แสนต้น
4.3  เขื่อนแม่สรวย วิวสวยมาก
4.4  วัดพระเจ้าทองทิพย์

---------------------------------อำเภอพาน 055.1  อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
5.2  พระธาตุจอมแว่
ข้อมูลท่องเที่ยว  คลิกที่นี่
อำเภอแม่สาย 066.1  แม่สาย
6.2  วัดพระธาตุดอยเวา
6.3  สามเหลี่ยมทองคำ
6.4  พระเจ้าสี่แผ่นดิน
6.5  ตุงทองเฉลิมพระเกียริต
6.6  
ล่องเรือแม่น้ำโขงข้อมูลท่องเที่ยว  คลิกที่นี่--------------------------------อำเภอเทิง 077.1  ภูชี้ฟ้า
7.2  ดอยผาหม่น
ข้อมูลท่องเที่ยว  คลิกที่นี่
---------------------------------อำเภอเวียงแก่น 088.1  ดอยผ้าตั้ง
8.2  หมู่บ้านจีนยูนานดอยผาตั้ง
อำเภอเชียงแสน 099.1   ทะเลสาบเชียงแสน
9.2   วัดพระธาตุผาเงา
9.3   วัดพระธาตุเจดีย์หลวง
9.4   พิพิธภัณฑ์ฯชียงแสน
9.5   วัดพระธาตุจอมกิตติ
9.6   วัดป่าสัก
9.6   วัดพระเจ้าล้านทอง
9.7   วัดพระธาตุภูเข้า
9.8   วัดพระธาตุสองพี่น้อง
9.9   พระบรมธาตุพุทธนิมิตรเจดีย์
9.10 พระอุโบสถสวย
9.11 สามเหลี่ยมทองคำ
9.12 
หอฝิ่นข้อมูลท่องเที่ยว  คลิกที่นี่
รวมเว๊บท่องเที่ยวเชียงราย
ภูชี้ฟ้าเชียงรายเชียงราย